Μενού Κλείσιμο

Angel Eyes Oracle Deck Set “Underworld” & “Dreamworld”

22.00

 

Angel Eyes Oracle Deck «Underworld» & «Dreamworld»;

Two parts of the same collector’s deck, by Angel Eyes fantasy art. The first 30 cards presented in the “UNDERWORLD” deck are inspired by the dark fantasy novel series “Kato Cosmos” by Lila Kissa. The other 33 cards presented in the “DREAMWORLD” deck are inspired by the whole artistic and literary world of the Greek fantasy author and illustrator. These illustrations took countless hours of painting in traditional and digital way and depict main characters, mythic locations, and scenes of the creator’s novels.

Είναι δυο μέρη της ίδιας τράπουλας, που κυκλοφορεί από την Angel Eyes fantasy art. Οι 30 πρώτες συλλεκτικές κάρτες ερμηνείας είναι εμπνευσμένες από τη σειρά μυθιστορημάτων του Φανταστικού «Κάτω Κόσμος». Οι 33 επόμενες κάρτες είναι εμπνευσμένες από ολόκληρο τον Ονειρόκοσμο που έχει δημιουργήσει η συγγραφέας και εικονογράφος Λίλα Κίσσα-Φραγκομίχαλου. Οι εικονογραφήσεις χρειάστηκαν αμέτρητες ώρες ζωγραφικής και απεικονίζουν κεντρικούς χαρακτήρες, μυθικές τοποθεσίες και σκηνές από τα μυθιστορήματα της δημιουργού.

 Can the deck be used as a Tarot deck?

Well, yes! It’s super easy! You shuffle, cut 2 times, make a new pile. Then spread the deck as you like (a mosaic of 9 cards, a cross, a pentacle or whatever your fantasy chooses) and explain the cards following the instructions that follow.

Μπορεί η τράπουλα να χρησιμοποιηθεί σαν Ταρώ;

Πολύ εύκολα! Ανακατεύετε τις κάρτες σας, κόβετε δυο φορές, φτιάχνετε μια καινούργια στοίβα. Έπειτα στρώνετε το deck της αρεσκείας σας (μωσαϊκό 9 καρτών, σταυρό, πεντάκτινο άστρο ή ό,τι άλλο σκεφτείτε) και ερμηνεύετε σύμφωνα με τις παρακάτω εξηγήσεις, συνδυάζοντάς τα νοήματα στις γειτονικές κάρτες. Μπορείτε να ρίξετε τα χαρτιά για τον εαυτό σας ή για τους αγαπημένους σας. Καλή σας διασκέδαση και να θυμάστε· οι κάρτες μπορεί να αποκαλύπτουν κάποια ενδεχόμενα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν προφητεύουν κάποιο απόλυτα προδιαγεγραμμένο μέλλον! Το μέλλον μας το χτίζουμε εμείς οι ίδιοι με την ελεύθερη βούληση και τις επιλογές μας!

 

«UNDERWORD” (Part 1)

Alaia: The Indestructible and Untamed. Even if she carries a heavy legacy, she doesn’t give up. She mutates, she chooses her own path. Her empathy is her power, not her weakness. Αλάια: η Άφθαρτη και Αδάμαστη αν και έχει βαριά κληρονομιά από την οικογένεια, δεν εγκαταλείπει. Μεταλλάσσεται, επιλέγει το δικό της μονοπάτι. Η ενσυναίσθηση, χαρακτηριστικό της γνώρισμα, είναι εδώ δύναμη κι όχι αδυναμία.

Azrael: The Archangel of death is not a frightening archetype for all people. Symbol of peace that someone conquers after great pain, change, loss, separation, or injustice. He reminds that kindness and love can be antidote for bitterness and hate. Αζραέλ: ο Αρχάγγελος του θανάτου δεν είναι για όλους τρομακτικό αρχέτυπο. Συμβολίζει τη γαλήνη που κατακτά κανείς μετά από μεγάλο πόνο, αλλαγή, απώλεια, χωρισμό ή αδικία. Υπενθυμίζει ότι η καλοσύνη και η αγάπη μπορεί να αποτελέσει αντίδοτο για το δηλητήριο της πικρίας και του μίσους.

Betrayal: The revelation of a case of hypocrisy causes pain to a person. This bondage of pain delays you from achieving your goal or pursue your work. Προδοσία: η αποκάλυψη μιας υποκριτικής κατάστασης προκαλεί πόνο στο άτομο. Τα δεσμά της οδύνης αυτής καθυστερούν την επίτευξη ενός στόχου ή τη συνέχιση ενός έργου.

Cecilia: The card symbolizes the unexpected, the extreme ant chaotic. The need for rapid and radical change can lead to catastrophe, regardless your good intention. Both small and great goals need wisdom and patience. The cause does not justify the means. Σεσίλια: συμβολίζει το απρόβλεπτο, το ακραίο, το χαοτικό. Η ανάγκη για γρήγορες και ριζικές αλλαγές μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή ανεξάρτητα από την καλή πρόθεση. Μικροί και μεγάλοι στόχοι χρειάζονται σύνεση και υπομονή. Ο σκοπός σχεδόν ποτέ δεν αγιάζει τα μέσα.

Circe: The Mother of Day is a Sun goddess. She brings hidden secrets to the light. She reveals passions and virtues of one’s soul. Κίρκη: η Μάνα της Μέρας είναι θεότητα ηλιακή. Φέρνει τα κρυμμένα στο φως. Αποκαλύπτει τα πάθη και τις αρετές της ψυχής.

Colchicon: (or Colchicum) the poisonous flower of ancient city Colchis as a symbol of confronting a dangerous and painful situation. You will get the desirable result, but in a great price. Κολχικό: το δηλητηριώδες λουλούδι της Κολχίδας ως σύμβολο αντιμετώπισης μιας επικίνδυνης και οδυνηρής κατάστασης. Επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά με μεγάλο τίμημα.

Conflict: the confrontation between friends does not last long and leaves no scars. It would be wise not to be hasty to judge another person in a new acquaintance, and learn to listen in a conversation. Fair play leads us into becoming better people. Σύγκρουση: η αναμέτρηση μεταξύ φίλων δεν κρατά πολύ και δεν αφήνει πληγές. Καλό θα ήταν να μη βιάζεται να κρίνει κανείς τον απέναντί του σε μια καινούργια γνωριμία και να μάθει να ακούει τον φίλο του σε μια συζήτηση. Ευγενής άμιλλα που μας οδηγεί στο να γινόμαστε καλύτεροι.

Death: Symbol of great change. The card can mean separation, change of residence or occupation, even loss. But most of the times change is not a bad thing. When a chapter is concluded, a new one is just starting to unfold. Θάνατος: σύμβολο τεράστιας αλλαγής. Μπορεί να σημαίνει χωρισμό, αλλαγή τόπου διαμονής ή επαγγέλματος, απώλεια. Όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι για κακό. Όταν κάτι ολοκληρώνεται, κάτι άλλο μόλις ξεκινά.

Demeter: A symbol of resilience. Cycle of the year, endless succession of life-death-life. Your creativity and vitality are revived no matter how many times someone kills it.  Δήμητρα: σύμβολο αντοχής. Κύκλος του έτους, αέναη διαδοχή ζωής-θανάτου-ζωής. Δημιουργικότητα, ζωτικότητα που επανέρχεται όσες φορές κι αν θανατωθεί.

Desire: Equality to the romantic game and pleasure. Πόθος: ισότητα στο ερωτικό παιχνίδι και την απόλαυση.

Despair: an unfathomable injustice causes pain and marks a person with indelible scars. The soul needs therapy or else it will become alienated. Απελπισία: μια αφάνταστη αδικία προκαλεί πόνο κι αφήνει στο άτομο ανεξίτηλα σημάδια. Η ψυχή τότε χρειάζεται θεραπεία για να μην αλλοτριωθεί.

Elysium: mythical location. Symbol of peace, joy and forgetting of suffering. All the underprivileged find justice. A hidden Paradise that belongs to any fair and good person. Ηλύσια Πεδία: μυθική τοποθεσία. Σύμβολο γαλήνης, ευδαιμονίας, λησμονιάς των δεινών. Οι αδικημένοι δικαιώνονται. Κρυμμένος Παράδεισος που ανήκει στον κάθε δίκαιο και καλό άνθρωπο.

Friendship: companionship, mutual respect, equivalence. Friends may not share a common path, but they share important values and views for existence. Acceptance. Death of intolerance. Φιλία: συντροφικότητα, αλληλοσεβασμός, ισοτιμία. Οι φίλοι μπορεί να μη έχουν πάντα κοινή πορεία, όμως μοιράζονται μεταξύ τους σημαντικές αξίες και απόψεις για τη ζωή. Αποδοχή. Θάνατος της μισαλλοδοξίας.

Hades: symbol of the Renegade. Rebellion against conventionality, previous establishment and dogmatism. Free thinking, protection of the weak people, offer of rich feelings and assistance. Άδης: σύμβολο του Αποστάτη. Επανάσταση ενάντια στη συμβατικότητα, το κατεστημένο και τον δογματισμό. Ελεύθερη σκέψη, προστασία του αδύναμου, προσφορά πλούτου συναισθημάτων και βοήθειας.

Hecate: The Triple goddess, Mother of Night, the Great Witch, is the deity who represents witchcraft. The card symbolizes organization, knowledge, boldness and powerful will. Secrets and hidden plans are not necessarily a bad thing. Vision of the future and leadership. Εκάτη: η Τρίμορφη, η Μάνα της Νύχτας, η Μεγάλη Μάγισσα είναι η θεότητα που εκπροσωπεί τη μαγεία. Συμβολίζει την οργάνωση, τη γνώση, την τόλμη και την ισχυρή θέληση. Τα μυστικά και τα κρυμμένα σχέδια δεν είναι απαραίτητα για κακό. Διορατικότητα σχετικά με το μέλλον και ηγετικές ικανότητες.

Hypnos: The Greek word for sleep. Difficult situations lead a person in lethargy. It’s not time for egoism and arrogance. It is not shameful to accept a fellow man’s help. But it is also necessary for the weak person the decision to wake up different, and to live powerfully. Ύπνος: Δύσκολες καταστάσεις ρίχνουν τον άνθρωπο σε λήθαργο. Δεν είναι ώρα για εγωισμό και αλαζονεία. Δεν είναι ντροπή να δεχτεί κανείς τη βοήθεια του συνανθρώπου του. Αλλά είναι επίσης αναγκαία και η απόφασή του να «ξυπνήσει» διαφορετικός και να ζήσει δυναμικά.

Lovers: Love is meant as the death of the ego. Love is losing yourself and uniting in all levels with your partner like a single individual. Symbol of union of contradictory forces. Εραστές: ο έρωτας εδώ νοείται ως ο θάνατος του εγωισμού. Έρωτας είναι να χάνει κανείς τον εαυτό σου και να σμίγει σε όλα τα επίπεδα με τον σύντροφό του σαν αδιαχώριστη μονάδα. Σύμβολο ένωσης αντίρροπων δυνάμεων.

Martha: a symbol of fighting by the side of all unprivileged people. The law in the service of the weak and wronged, acceptance for all things different. The holy cause of sincere help and caring for the fellow man is revealed after a personal trauma. Μάρθα: σύμβολο αγώνα στο πλευρό των κατατρεγμένων. Ο νόμος στην υπηρεσία των αδύναμων κι αδικημένων, αποδοχή του διαφορετικού. Ο ιερός σκοπός της ειλικρινούς αλληλεγγύης και της φροντίδας του συνανθρώπου αποκαλύπτεται μετά από προσωπικό βίωμα.

Medusa: the victim who is punished in the place of the assailant, the greatest injustice. Transformation of the victim into a monster as a result of bitterness. Rise of primeval instincts in a destructive form. In order for the soul to heal and ascend, a person must use his brutal force for the benefit of others. Μέδουσα: το θύμα που τιμωρείται αντί του θύτη, η μέγιστη αδικία. Μεταμόρφωση του ατόμου σε θηρίο από την πικρία του. Ανάδυση αρχέγονων ενστίκτων με την καταστρεπτική τους μορφή. Για να θεραπευτεί και να ανέλθει η ψυχή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την κτηνώδη αυτή δύναμη προς όφελος τρίτων.

Mentors: they come near us in many forms. They can be humans, animals, birds, nature itself surrounding us. Careful observation of one’s surroundings can lead to knowledge. Δάσκαλοι: έρχονται κοντά στο άτομο με όποια μορφή μπορούν. Είναι άνθρωποι, ζώα, πουλιά, η ίδια η φύση που το περιβάλλει. Όταν παρατηρεί κανείς προσεκτικά τους γύρω του, έχει πάντα κάτι να διδαχτεί.

Michael: a symbol of power. Unwavering judge of human deeds. The most loyal General of the Heavenly Host. But, beware! Power can be dangerous without personal judgement and love. Αρχάγγελος Μικαέλ: σύμβολο δύναμης. Άτεγκτος κριτής των ανθρώπινων πράξεων. Ο πιστότερος Ταξιάρχης του νόμου των Ουρανών. Όμως προσοχή! Η δύναμη είναι επικίνδυνη δίχως προσωπική κρίση και αγάπη.

Persephone: growth, great change. The Maiden Persephone, who played in the daffodil meadows -symbol of egoism- is now becoming the Queen of the Underworld, accepting her tremendous responsibilities. In difficult situations you will respond with dynamism and bring light to the darkness with your iron will. Περσεφόνη: ωρίμανση, ανάπτυξη, μεγάλη αλλαγή. Από Κόρη που παίζει στα λιβάδια με τους νάρκισσους -σύμβολο εγωπάθειας- η Περσεφόνη γίνεται Αρχόντισσα του Κάτω Κόσμου με τεράστιες ευθύνες. Σε δύσκολες καταστάσεις απαντά κανείς με δυναμισμό και φωτίζει τα σκοτάδια του με ισχυρή θέληση.

Protection: Even if a person cannot realize it, unseen powers console him in the most painful moments. Having aw a start your own powerful will, the Universe will very soon offer you a second chance. Προστασία: ακόμα κι αν δεν το βλέπει κανείς, στις πιο οδυνηρές στιγμές δυνάμεις τον παρηγορούν. Με αρχή τη δική του ισχυρή θέληση, το Σύμπαν θα του προσφέρει σύντομα μια άλλη ευκαιρία.

Sarpyia: temperament ready for war. Thirst for blood. This card expresses primeval instincts. You can transform all the negative feelings, if you have a cause, like the protection of the people around you, the revelation of a certain Truth and Justice. Σάρπυια: ιδιοσυγκρασία έτοιμη για πόλεμο. Δίψα για αίμα. Εκφράζει αρχέγονα ένστικτά. Όλα αυτά μεταλλάσσονται, αν έχει κανείς έναν σκοπό, όπως την προστασία του συνανθρώπου, την αποκάλυψη μιας αλήθειας και τη δικαιοσύνη.

Stougian: or Stygian -the one born from lake Styx. The human form of someone’s longing, bitterness, and negativity. It’s time to meet your daemons and have a conversation with them. Introspection. Self-critique. Στουγιάν: η ανθρωπόμορφη υπόσταση του καημού, της πικρίας και των αρνητικών συναισθημάτων του ατόμου. Καιρός να συζητήσει κανείς με τους δαίμονές του. Ενδοσκόπηση. Αυτοκριτική.

Styx: mythical location. The card symbolizes the promises of a person, his holy vows that he must honor and not break without a very serious explanation. The hypocrite who only cares for himself will be tortured for his own toxicity. Στύγα: μυθική τοποθεσία. Συμβολίζει τις υποσχέσεις του ατόμου, που σαν όρκους ιερούς θα πρέπει να τιμά και να μην παραβιάζει χωρίς σοβαρή αιτιολογία. Ο υποκριτής άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται παρά μόνο για τον εαυτό του θα βασανιστεί από την ίδια του την τοξικότητα.

Tartarus: mythical location of the Greek Underworld and prison for the fallen Titans. A place of punishment for all those who wronged their fellow men. Tartarus is an esoteric state. A person can and will create his own Hell, according to the attitude of his choice. Τάρταρα: μυθική τοποθεσία και φυλακή των Τιτάνων. Μέρος τιμωρίας όσων έχουν αδικήσει τους συνανθρώπους τους. Τα Τάρταρα είναι μια εσωτερική κατάσταση. Μόνο του το άτομο με τη δική του επιλεγμένη συμπεριφορά δημιουργεί την Κόλασή του.

Uriel: Archangel Uriel is a symbol of mercy and forgiveness. It’s time for reconciliation after sincere regret. Αρχάγγελος Ουριέλ: σύμβολο συγχώρεσης και ελεημοσύνης. Ώρα για γεφύρωση σχέσεων έπειτα από ειλικρινή μεταμέλεια.

Hiro: double nature. Hero and Shadow coexisting in a single being. Instability. Urgent need for inner balance. A great power possessed by you should be redirected in a creative and kind way. Χίρο: διττή φύση. Ήρωας και σκοτάδι μαζί. Αστάθεια Επιτακτική ανάγκη για ισορροπία. Η δύναμη που κατέχει το άτομο πρέπει να διοχετεύεται σε δημιουργικούς και καλούς σκοπούς.

Wadi Rum: the “valley of the Moon” is a real location in Jordan. The card symbolizes change through an esoteric process. The person sheds off his conventionality that restricts him and welcomes the awakening of his instincts -always needed for survival. The passing from the soul’s Underworld, where Mesopotamian goddess Ereshigal (or Ereshkigal) reigns. Ουάντι Ραμ: η «κοιλάδα της Σελήνης» είναι υπαρκτή τοποθεσία στην Ιορδανία. Η κάρτα συμβολίζει την αλλαγή μέσω εσωτερικής διαδικασίας. Το άτομο εκδύεται τις συμβατικότητες που το περιορίζουν και καλωσορίζει την αφύπνιση των ενστίκτων του. Το πέρασμα από τον Κάτω Κόσμο της Ψυχής, όπου βασιλεύει η Ερεσιγκάλ.

 

“DREAMWORLD” (part 2)

Acceptance: We see in others qualities or defects that we already possess ourselves. We do not recognize what is not ours. We must realize that we cannot change another person, only accept or deny his existence in our lives. Αποδοχή: Διακρίνουμε στους άλλους προτερήματα ή ελαττώματα τα οποία ήδη έχουμε. Δεν αναγνωρίζουμε ό,τι δεν κατέχουμε οι ίδιοι. Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους άλλους, μόνο να αποδεχτούμε ή να απορρίψουμε την ύπαρξή τους στη ζωή μας.

Akar: One of the Aeons, primordial entity in Angel Eyes universe. Akar, as the opposite of The Void, is responsible to cut with his sword parts of Chaos, and then create Order. This card means that one must organize his program, make some important decisions and priorities in order to create anything. Άκαρ: Ένας από τους Αιώνες, πρωταρχική οντότητα στο σύμπαν του Angel Eyes. Ο Άκαρ, ως αντίθετο του Κενού, είναι υπεύθυνος να αποκόβει με το σπαθί του στοιχεία από το πεδίο Χάος, κι έπειτα να δημιουργεί από αυτά Τάξη. Αυτή η κάρτα σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να οργανώσει το πρόγραμμά του, να πάρει σημαντικές αποφάσεις και να θέσει προτεραιότητες, αν θέλει να δημιουργήσει το οτιδήποτε.

Amor: One of the Aeons, primordial entity in Angel Eyes universe. Amor is the force of gravity and traction. He holds Creation in its place, preventing its excessive expansion, which would lead to its ruin. The Amor card means that one must not exceed his limits, or he will hurt himself. But even in this case, just like Amor, one can go back at the beginning of all things and start over. Άμορ: Ένας από τους Αιώνες, πρωταρχική οντότητα στο σύμπαν του Angel Eyes. Ο Άμορ είναι βαρύτητα και έλξη. Φιλότητα, όπως την ονόμαζαν οι αρχαίοι Έλληνες. Κρατά τη Δημιουργία στη θέση της, αποτρέποντας έτσι την υπερβολική της διαστολή ή εξάπλωση, που θα την οδηγούσε στην καταστροφή. Η κάρτα του Άμορ σημαίνει ότι κάποιος δεν πρέπει να υπερβεί τα όριά του, ειδάλλως θα πληγώσει τον εαυτό του. Όμως, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, ακριβώς σαν τον Άμορ, κάποιος μπορεί να επιστρέψει στη αρχή της πορείας του και να ξεκινήσει ξανά.

Baba Yaga: The Old Crone in the Slavic tradition. The old lady places many obstacles in one’s life, in order to test his values and instincts, his patience, kindness and determination. Baba Yaga is not an evil witch in the end. She helps worthy people to evolve even more, and in case of a successful passing of all trials, she grants him with her presents of wisdom. Μπάμπα Γιάγκα: Η Γραία της Σλαβικής παράδοσης. Η γηραιά κυρία βάζει πολλά εμπόδια στη ζωή του ατόμου, προκειμένου να δοκιμάσει τις αξίες και τα ένστικτά του, την υπομονή, την καλοσύνη και την αποφασιστικότητά του. Η Μπάμπα Γιάγκα δεν είναι η κακιά μάγισσα στο τέλος του παραμυθιού. Βοηθά τον άξιο άνθρωπο να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο, και στην περίπτωση που κάποιος περάσει τις δοκιμασίες της με επιτυχία, του χαρίζει δώρα σοφίας.

Balance: Miho and Sed, the angel and the demon of the Angel Eyes series of novels. The light and its shadow. The Sword of duty and the Cup of desires and feelings. Hate and absolute thoughts can break the Sword to pieces. Excessiveness of desires will lead to debauchery. In any case, great power must be perfectly balanced by love and empathy. Ισορροπία: Ο Μίχο και ο Σεντ, ο άγγελος και ο δαίμονας από τη σειρά μυθιστορημάτων Angel Eyes. Το Φως και η Σκιά του. Το Ξίφος του καθήκοντος και η Κούπα των επιθυμιών και συναισθημάτων. Το μίσος και ο απόλυτος τρόπος σκέψης μπορεί να κάνει το Ξίφος κομμάτια. Η υπερβολή στις επιθυμίες μπορεί να οδηγήσει στην ακολασία. Σε κάθε περίπτωση η μεγάλη δύναμη πρέπει να αντισταθμίζεται τέλεια από αγάπη και ενσυναίσθηση.

Challenge: The stairway to any success is long, tiring, steep and dangerous. The steps are alive. They are feeding on one’s energy and lifeforce. You don’t have to be hasty, or agonize over thoughts of the top. Make little steps in caution and keep ascending. Do not forget: the view is beautiful at the place you have already climbed. Πρόκληση: Η σκάλα που οδηγεί στην οποιαδήποτε επιτυχία είναι μακριά, κουραστική και επικίνδυνη. Τα σκαλιά είναι ζωντανά. Τρέφονται από τη ζωτική ενέργεια του ατόμου. Δεν είναι ανάγκη να βιάζεσαι, ή να αγωνιάς με σκέψεις σχετικές με την κορυφή. Κάνε μικρά βήματα με προσοχή και συνέχισε να ανεβαίνεις. Μην ξεχνάς: η θέα είναι ήδη υπέροχη εδώ που έχεις σκαρφαλώσει.

Danger: Veles, God of the Dead in the Slavic tradition is sleeping in the roots of Baba Yaga’s willow tree. The scenery of your life seems harmonious, peaceful and beautiful. But danger lurks unseen. Do not provoke the universe with your actions and attitude. Otherwise, Veles will rise with his Horde from the Underworld and wreak havoc. Κίνδυνος: Ο Βέλες, ο Θεός των Νεκρών της Σλαβικής παράδοσης κοιμάται στις ρίζες της ιτιάς της Μπάμπα Γιάγκα. Το σκηνικό της ζωής σου μοιάζει αρμονικό, γαλήνιο και όμορφο. Αλλά ο κίνδυνος ελλοχεύει αθέατος. Μην προκαλείς το σύμπαν με τις ενέργειες και τον τρόπο σου. Ειδάλλως, ο Βέλες με τις Ορδές του θα αναδυθούν από των Κάτω Κόσμο και θα σπείρουν τον όλεθρο.

Devana: The Maiden archer in the novel “Roaring Forest”. Devana is playful, strong, carefree and has all the time in the world to make choices and truly decide her future. The card means that someone is still at the beginning of something. He will choose the best for himself and then set the goals. As Devana, the perfect archer, you will aim and hit the target. Ντεβάνα: Η Παρθένα Κυνηγός από το μυθιστόρημα «Το Δάσος που Βρυχάται». Η Ντεβάνα έχει παιχνιδιάρικη ιδιοσυγκρασία, είναι δυνατή, ανέμελη και έχει όλο τον χρόνο μπροστά της για να επιλέξει το μέλλον της. Η κάρτα σημαίνει ότι κάποιος βρίσκεται στην αρχή ενός μονοπατιού. Θα επιλέξει το καλύτερο για τον ίδιο και θα θέσει τους στόχους του. Ακριβώς σαν την Ντεβάνα, την τέλεια τοξότρια, θα στοχεύεις άριστα τον στόχο σου.

Duty: Miho, the guardian angel of the Angel Eyes universe is the perfect soldier. His first priority is his duty. Overprotective person, sometimes overbearing and possessive. But he will never abandon his loved ones in peril, and will never fail them. The feeling of anger is a problem for him. He is angry because he cannot accept himself and his own needs. Such a person can only change after something shocking. Καθήκον: Ο Μίχο, ο φύλακας-άγγελος του σύμπαντος Angel Eyes είναι ο τέλειος στρατιώτης. Άτομο υπερπροστατευτικό, κάποιες φορές καταθλιπτικό και κτητικό. Όμως, δε θα εγκαταλείψει ποτέ τους αγαπημένους του στην ανάγκη και στον κίνδυνο, και δε θα τους απογοητεύσει. Το συναίσθημα του θυμού είναι το κύριο πρόβλημά του. Είναι θυμωμένος επειδή δεν μπορεί να αποδεχτεί τον εαυτό του και τις ανάγκες του. Ένα τέτοιο άτομο μπορεί να αλλάξει μονάχα μετά από κάτι σοκαριστικό.

Endurance: Inari, a Japanese Dragon God, continues to exist by assuming a lesser form, that of a fox. People seem to have forgotten about him, that’s why his power is waning. The full moon above gives him hope. Even if one person in the whole world believes in him and loves him, he will regain his dragon form and force. Αντοχή: Ο Ινάρι, ένας Ιαπωνικός θεός δράκος, συνεχίζει να υπάρχει, παίρνοντας μικρότερη μορφή, αυτή της αλεπούς. Ο κόσμος μοιάζει να τον έχει ξεχάσει, γι’ αυτό και οι δυνάμεις του φθίνουν. Η Πανσέληνος πάνω απ’ το κεφάλι του τού προσφέρει ελπίδα. Ακόμα κι ένα άτομο να πιστέψει σε αυτόν και να τον αγαπήσει, αυτός θα κερδίσει πίσω τη δρακομορφή και τη δύναμή του.

Fall: A perfect soldier like guardian-angel Miho of the Angel Eyes universe can fall from heaven and become demon-like. One does not fall from love. One falls from anger, absolution and hate. The Sword that was meant to protect is now dangerous for foes and friends alike. Πτώση: Ένας τέλειος στρατιώτης σαν τον φύλακα-άγγελο Μίχο του σύμπαντος Angel Eyes μπορεί να εκπέσει από τις παραδείσιες σφαίρες και να δαίμονας. Κανείς δεν εκπίπτει από αληθινή αγάπη. Εκπίπτουμε όμως όλοι από θυμό, απόλυτες απόψεις και μίσος. Το Ξίφος το οποίο προοριζόταν για προστασία, τώρα καταντά επικίνδυνο τόσο για εχθρούς όσο και για φίλους.

Farewell: It’s always hard to let go of a person too precious for you. But sometimes it’ s also necessary. If the feelings are true, fate may reunite you in the future. Αντίο: Είναι πάντα δύσκολο να αποχωριστείς ένα άτομο που είναι πολύτιμο για σένα. Αλλά κάποιες φορές είναι και απαραίτητο. Εάν τα συναισθήματα είναι αληθινά, το μέλλον μπορεί να σας φέρει ξανά κοντά.

Haunting: Great injustice leads to negative feelings and hate. A person wants revenge. It’ s understood, but on the other hand this attitude will poison the heart and have a tremendous effect on his life. Are you willing to become a vengeful soul? Your existence will be miserable in this case. Στοίχειωμα:  Μια μεγάλη αδικία οδηγεί σε αρνητικά συναισθήματα και μίσος. Το άτομο επιζητά εκδίκηση. Είναι κατανοητό, αλλά απ’ την άλλη μεριά αυτή η νοοτροπία θα δηλητηριάσει την καρδιά του και θα έχει τρομερό αντίκτυπο στη ζωή του. Είσαι πρόθυμος να γίνεις μια εκδικητική ψυχή; Η ύπαρξή σου θα είναι γεμάτη δυστυχία.

High Priestess: Amoria, the charismatic girl of the Angel Eyes universe reaches the point of perfect esoteric balance. The four elements, earth, fire, water and air, which represent numerous human characteristics, obey the spirit. This is depicted in the upright pentacle that she holds in her hand. One must not “kill his daemons”, or he will only mutilate himself. Negative traits should be illuminated, and transform to something positive. Αρχιέρεια: Η Αμόρια, η χαρισματική κοπέλα του σύμπαντος Angel Eyes φτάνει στο σημείο της τέλειας εσωτερικής ισορροπίας. Τα τέσσερα στοιχεία, γη, φωτιά, νερό και αέρας, τα οποία αντιστοιχούν σε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπινων χαρακτηριστικών, υπακούν το πνεύμα. Το άτομο δεν πρέπει να «σκοτώσει τους δαίμονές του», ειδάλλως θα καταλήξει να ακρωτηριάσει τον εαυτό του. Αντίθετα, φωτίζοντας τα αρνητικά μας στοιχεία, μπορούμε να τα ανακατευθύνουμε και να τα μετουσιώσουμε σε κάτι θετικό.

Hope: Zoran, the young archer from the novel “Roaring Forest” falls into the abyss of his mind. His loved one, Nastia, become his hope and saves him. Would he be saved if he didn’t believe himself worthy of saving? One cannot be rescued from darkness, if he does not believe he deserves it. And you cannot help anyone who denies your help. Ελπίδα: Ο Ζόραν, ο νεαρός τοξότης του μυθιστορήματος «Το Δάσος που Βρυχάται» πέφτει στην άβυσσο του νου του. Η αγαπημένη του, η Νάστια, γίνεται η ελπίδα του και τον σώζει. Θα σωζόταν ο Ζόραν, αν δεν πίστευε ότι είναι άξιος γι’ αυτό; Το άτομο δεν μπορεί να σωθεί απ’ το σκοτάδι, αν δεν πιστεύει ότι το αξίζει. Και απ’ την άλλη μεριά, κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει κάποιος που έχει αφεθεί να χαθεί.

Knowledge: Sed, the daemon of the Angel Eyes universe, is the one who values knowledge more than anyone. Great knowledge leads to great power. Great power needs great responsibility. Knowledge without love and empathy can bring disaster. Γνώση: Ο Σεντ, ο δαίμονας του σύμπαντος Angel Eyes, είναι αυτός που εκτιμά περισσότερο απ’ τον οποιονδήποτε τη Γνώση. Η πολλή Γνώση οδηγεί σε μεγάλη δύναμη. Η μεγάλη δύναμη χρειάζεται μεγάλη υπευθυνότητα. Η Γνώση χωρίς την αγάπη και την ενσυναίσθηση μπορεί να φέρει καταστροφή.

Leth: The magical technique of oblivion in the Angel Eyes universe. In cases of great pain or fear we tend to hide certain of our memories. But this exact collection of memories makes us who we are. Our misfortunes, pain, tears and scars are part of us. A person in oblivion is not whole. He feels empty and his smiles of a perfect life is fake. The mask will crack. The pain should be faced head-on. Λεθ: Η μαγική τεχνική της λησμοσύνης στο σύμπαν Angel Eyes. Σε περιπτώσεις μεγάλου πόνου ή φόβου έχουμε την τάση να απωθούμε και να κρύβουμε τις αναμνήσεις μας. Όμως, ακριβώς αυτή η συλλογή στιγμών και αναμνήσεων είναι αυτή που μας κάνει αυτό που είμαστε. Οι ατυχίες μας, ο πόνος, τα δάκρυα, οι ουλές μας είναι μέρος του εαυτού μας. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε λησμοσύνη δεν είναι ολόκληρος. Νιώθει άδειος και τα χαμόγελα για την τέλεια ζωή του είναι ψεύτικα. Η μάσκα θα ραγίσει αργά ή γρήγορα. Και ο πόνος πρέπει με θάρρος να αντιμετωπιστεί.

Lilianth: She is the first idea of a human being, created by the Aeons, in the realm of Ideas. She embodies fantasy and creativity of the highest level. She can create entire realms without the help of the Aeons. That’ s the reason she is feared by them. Fantasy can be a super-weapon. The only power to win against the Void. Λιλίανθ: Αυτή είναι η πρώτη ιδέα του ανθρώπου, δημιούργημα των Αιώνων στο πεδίο των Ιδεών. Ενσαρκώνει τις έννοιες της φαντασίας και της δημιουργικότητας στον μέγιστο βαθμό. Είναι ικανή να δημιουργεί ολόκληρα πεδία χωρίς τη βοήθεια των Αιώνων-δημιουργών της. Αυτός είναι ο λόγος που αυτοί τη φοβούνται. Η Φαντασία μπορεί να γίνει υπέρτατο όπλο. Η μόνη δύναμη που δύναται να νικήσει το Κενό.

Lux Invicta: In Latin it means “Light Undefeated”. The unicorn Lusion is the most powerful entity of the entire Angel Eyes universe. Its realm is that of Cosmos, the highest realm in the esoteric stairway. Lusion can awake Tiamat, Mother of Chaos, and bring forth a new Creation, which will fight the Void. The quality of Lusion-the creative and undying light of fantasy can be found in everyday people. Λουξ Ινβίκτα: Στα Λατινικά σημαίνει «Φως Αήττητο». Ο μονόκερως Λούσιον, είναι το πιο δυνατό ον σε ολόκληρο το σύμπαν του Angel Eyes. Το πεδίο στο οποίο κατοικεί λέγεται «Κόσμος», το ανώτερο πεδίο της εσωτερικής κλίμακας των διαστάσεων. Το Λούσιον μπορεί να αφυπνίσει την Τιαμάτ, τη μητέρα του Χάους, και να προκαλέσει μια νέα Δημιουργία, η οποία θα πολεμήσει το Κενό. Η ιδιότητες αυτές του Λούσιον-το δημιουργικό κι αθάνατο φως της φαντασίας είναι δυνατόν να βρεθεί σε καθημερινούς ανθρώπους.

Matka: It means “Mother”. Matka-Zezilia is one of the “Three Maries” to test the protagonist in my novel “Roaring Forest”. She’s the middle form of the Triple Goddess, the full Moon. She’s at the pick of her strength, beauty and creativity. She can choose her lover, or stay single, decide to have children or not. Nobody rules over her. She makes her own decisions. Μάτκα: Σημαίνει «Μητέρα». Η Μάτκα-Ζεζίλια είναι μία από τι «Τρεις Μαρίες» που δοκιμάζει τον πρωταγωνιστή του μυθιστορήματός μου «Το Δάσος που Βρυχάται». Είναι η ενδιάμεση μορφή της Τριπλής Θεάς, η Πανσέληνος. Βρίσκεται στο ανώτατο στάδιο της δύναμης, ομορφιάς και δημιουργικότητάς της. Μπορεί να επιλέξει τον εραστής της ή να μείνει μόνη, να κάνει παιδιά ή όχι. Κανείς δεν την ορίζει. Παίρνει μόνη της τις αποφάσεις της.

Path: Miho, the angel of the Angel Eyes universe is on his way to Farfa Managros Abbey, place in the Astral realm. His path is tiring, solitary and makes him face his own fears. Cleansing after a long period of time full of trouble. Unexpectedly you will find yourself with some serious problems solved. Μονοπάτι: Ο Μίχο, ο άγγελος του σύμπαντος Angel Eyes βρίσκεται στον δρόμο προς το Αβαείο του Φάρφα Μανάγκρος, τοποθεσία στο Αστρικό πεδίο. Η διαδρομή είναι κουραστική, μοναχική και τον κάνει να αντιμετωπίσει τους φόβους του. Εξαγνισμός μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα γεμάτο από μπελάδες και σκοτούρες. Αναπάντεχα, θα βρεθείς με σοβαρά προβλήματα επιλυμένα.

Reflection: Akar -the leader Aeon of the Angel Eyes universe is staring at his own shadow self, Amor. Are we truly targeted by an enemy? Sometimes we can wrongly get suspicious of the people surrounding us. This may be caused by the fears we hide in our own heart and mind. There is a need to face them head-on and transform them into strength. Αντικατοπτρισμός: Ο Άκαρ -ο αρχηγός των Αιώνων του σύμπαντος Angel Eyes κοιτάζει τον δικό του σκιώδη εαυτό, τον Άμορ. Είμαστε πράγματι στόχος κάποιου εχθρού; Μερικές φορές λανθασμένα υποψιαζόμαστε τα άτομα που μας περιβάλλουν. Αυτό μπορεί να προκαλείται από τους φόβους που κρύβουμε στη δική μας καρδιά και στον δικό μας νου. Υπάρχει ανάγκη να τους αντιμετωπίσουμε με θάρρος και να τους μετουσιώσουμε σε δύναμη.

Revelation: Amoria, the protagonist of the Angel Eyes novel series is found in the realm of Ideas after a long and difficult esoteric journey, only after is realizes the truth behind her guardian’s rivalry. We ‘ve been in search of an answer that brings us complete harmony. It’s time for something of great importance to be revealed. Αποκάλυψη: Η Αμόρια, η πρωταγωνίστρια της σειράς μυθιστορημάτων Angel Eyes βρίσκεται στο πεδίο των Ιδεών μετά από ένα μακρύ και δύσκολο εσωτερικό ταξίδι, μόνο αφού έχει συνειδητοποιήσει την αλήθεια για την έχθρα ανάμεσα στους δύο Φύλακές της. Αναζητούσαμε μια αλήθεια που θα μας φέρει την απόλυτη αρμονία. Ήρθε η ώρα να μας αποκαλυφθεί κάτι μέγιστης σημασίας.

Sacrifice: Amoria, the protagonist of the Angel Eyes novel series dies in the arms of her most beloved person, Miho. We give up something important to us, in order to gain something even more important. The situation seems heartbreaking, but it’s not. A new beautiful path is unfolding at our feet. A new form of existence lies ahead. Θυσία: Η Αμόρια, η πρωταγωνίστρια της σειράς μυθιστορημάτων Angel Eyes, πεθαίνει στην αγκαλιά του πιο αγαπημένου ατόμου της, του Μίχο. Θυσιάζουμε κάτι σημαντικό για εμάς, προκειμένου να κερδίσουμε κάτι σπουδαιότερο. Η κατάσταση μοιάζει σπαραξικάρδια, αλλά δεν είναι. Ένα καινούργιο και όμορφο μονοπάτι ξεδιπλώνεται στα πόδια μας. Μία νέα μορφή ύπαρξης μας περιμένει.

Seeker: The red fox of the novel “Roaring Forest” is a bright sign to follow in the dark forest. In the darkest moment the universe will help, by showing to the seeker a path to follow. It doesn’t mean that the path will not test the seeker’s values. But if he is proved worthy, the red fox will award him grandly. Αναζητητής: Η κόκκινη αλεπού του μυθιστορήματος «Το Δάσος που Βρυχάται» είναι ένα φωτεινό σημάδι μέσα στο σκοτεινό δάσος. Στην πιο σκοτεινή ώρα το σύμπαν θα βοηθήσει, δείχνοντας στον αναζητητή το μονοπάτι που χρειάζεται να ακολουθήσει. Αυτό δε σημαίνει ότι το μονοπάτι δε θα δοκιμάσει τις αξίες του αναζητητή. Αλλά εάν αυτός αποδειχτεί άξιος, η κόκκινη αλεπού θα τον επιβραβεύσει μεγαλοπρεπώς.

Solitude: Inari, the protagonist of the novel “Inari: the Seven-Hearted Dragon” is alone in the forest, contemplating of his existence. In solitude he finds peace, but he also realizes that he must take action and accept his responsibilities. No man is an island. Μοναξιά: Ο Ινάρι, ο πρωταγωνιστής του μυθιστορήματος «Ινάρι: Ο Δράκος με τις Επτά Καρδιές» είναι μονάχος του στο δάσος, σκεφτόμενος την ύπαρξή του. Στη μοναξιά βρίσκει ηρεμία, αλλά επίσης συνειδητοποιεί ότι πρέπει να δράσει και να αποδεχτεί τις ευθύνες που του αναλογούν. Κανένας δεν μπορεί να ζήσει σαν απομονωμένο νησί.

Soulmates: Miho and Amoria, the main couple of the Angel Eyes series of novels are from two different worlds as it seems. But soulmates can never be parted. It’s not only a matter of fate, but also a matter of free will and personal effort. Differences can be erased. Realms can be united. Focus on the soul. Where does it lead you? Follow it. Αδελφές Ψυχές: Ο Μίχο και η Αμόρια, το κεντρικό ζευγάρι της σειράς μυθιστορημάτων Angel Eyes, ανήκουν κατά τα φαινόμενα σε δυο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Αλλά τα Ζευγάρια Ψυχής δε γίνεται να χωριστούν. Δεν είναι μονάχα θέμα μοίρας, αλλά θέμα ελεύθερης βούλησης και προσωπικής προσπάθειας. Οι διαφορές μπορούν να σβήσουν. Οι κόσμοι να ενωθούν. Επικεντρώσου στην ψυχή. Πού θέλει να σε οδηγήσει; Ακολούθησέ την.

Spring: Lisreve and Matka, an aethereal couple of the novel “Roaring Forest”, are reunited after a long period of quarrels caused by a misunderstanding. After the cold and dark time of winter, comes spring. Old wounds are mended. New things surface in a person life: a romantic relationship, a friendship that will last, a new work that will bring money, a new beautiful place to live. Happiness in all aspects of existence. Άνοιξη: Ο Λισρέβε και η Μάτκα, ένα Αιθερικό ζευγάρι από το μυθιστόρημα «Το Δάσος που Βρυχάται», ξαναβρίσκονται και συμφιλιώνονται μετά από μακρά περίοδο καυγάδων εξαιτίας παρεξήγησης. Μετά από την κρύα και σκοτεινή περίοδο του χειμώνα έρχεται η άνοιξη. Παλιές πληγές επουλώνονται. Καινούργια πράγματα εμφανίζονται στη ζωή του ατόμου: μια ρομαντική σχέση, μια φιλία που θα αποδειχτεί μακρόχρονη, ένα νέο επάγγελμα που θα φέρει ευμάρεια, ένας νέος τόπος κατοικίας. Ευτυχία σε όλους τους τομείς της ύπαρξης.

Strength: Black Iris, a high elf in the “Roaring Forest” novel, chooses as a mate Veles, lord of the Dead. Men and Aethereals are terrified of Veles. But his wife softens him with her acceptance and affection. We can control our wild instincts with love rather than brutal force. This is true strength. Δύναμη: Η Μαύρη Ίριδα, υψηλόβαθμη ξωτικιά από το μυθιστόρημα «Το δάσος που Βρυχάται», επιλέγει σαν ταίρι της τον Βέλες, τον άρχοντα των νεκρών. Άνθρωποι και Αιθέριοι τρέμουν τον Βέλες, ειδικά στη μορφή του μαύρου λύκου. Αλλά η σύζυγός του μαλακώνει τον χαρακτήρα του με την αποδοχή και τη φροντίδα της. Μπορούμε να ελέγξουμε τα άγρια ένστικτά μας καλύτερα με την αγάπη, παρά με την ωμή βία. Αυτή είναι αληθινή δύναμη.

Toxicity: Midoriko, a nine tailed fox, from the novel “Inari: The Seven Hearted Dragon”, has unintentionally hurt her human lover, Ayato Shimazu. Believing that she is toxic, she then drives him away in a cruel way. It’s not our place to singularly jump to conclusions about any relationship. Did we ask the other party for their opinion on the matter, or have we proven to be egoists by destroying the relationship? Τοξικότητα: Η Μιντόρικο, μια αλεπού με εννέα ουρές, από το μυθιστόρημα «Ινάρι: Ο Δράκος με τις Επτά Καρδιές», έχει άθελά της πληγώσει τον θνητό εραστή της, τον Άγιατο Σιμάζου. Πιστεύοντας ότι είναι τοξική γι’ αυτόν, τον αποδιώχνει αμέσως μετά. Δεν είναι η θέση μας να βγάζουμε μόνοι μας συμπεράσματα σχετικά με την οποιαδήποτε σχέση. Ρωτήσαμε την άλλη πλευρά για την άποψή της σχετικά με το θέμα, ή αποδειχτήκαμε εγωιστές διαλύοντας τη σχέση;

Trust: Princess O-Gin from the novel “Inari: The Seven Hearted Dragon” is saved by the aethereal dragon, Inari. The aristocrat Taro, is not “prince-charming” for the girl, but a heartless enemy. On the contrary a creature that is feared by every human turns out to be very sensitive and a very powerful ally. Appearances can be deceiving. Only action can speak for the true nature of a person. Εμπιστοσύνη: Η πριγκίπισσα Ο-Γκιν από το μυθιστόρημα «Ινάρι: Ο Δράκος με τις Επτά Καρδιές» διασώζεται από έναν αιθερικό δράκο, τον Ινάρι. Ο αριστοκράτης Τάρο, δεν είναι ο πρίγκιπας του παραμυθιού για την κοπέλα, αλλά ένας άκαρδος εχθρός. Αντίθετα ένα πλάσμα που όλοι οι άνθρωποι φοβούνται, αποδεικνύεται πολύ πιο ευαίσθητο και γίνεται ένας δυνατός σύμμαχος. Τα φαινόμενα απατούν. Μονάχα οι πράξεις του ατόμου μπορούν να αποκαλύψουν την αληθινή του φύση.

Understanding: Princess O-Gin from the novel “Inari: The Seven Hearted Dragon” is playing dragon songs that she learns in the musical instrument biwa. She wants to understand the dragon Inari: his language, his music, his art and his habits, in order to know all that is unknown to her. On the other hand, Inari is trying to learn the ways of humans. Yes, differences between worlds are most of the times frightening. But differences will disappear by understanding. Κατανόηση: Η πριγκίπισσα Ο-Γκιν από το μυθιστόρημα «Ινάρι: Ο Δράκος με τις Επτά Καρδιές» παίζει τα τραγούδια των δράκων που μαθαίνει, στο μουσικό όργανο μπίβα. Θέλει να καταλάβει τον δράκο Ινάρι: τη γλώσσα του, τη μουσική του, την τέχνη του και τις συνήθειές του, προκειμένου να μάθει όλα όσα της είναι άγνωστα γι’ αυτόν. Απ’ την άλλη μεριά ο Ινάρι προσπαθεί να διδαχτεί τους τρόπους των ανθρώπων. Ναι, οι διαφορές μεταξύ δύο διαφορετικών κόσμων μπορεί να είναι κάποιες φορές τρομακτικές. Όμως, οι διαφορές εξαλείφονται από την κατανόηση.

Wisdom: Elder dragon Ryujin, lord of the sea in the novel “Inari: The Seven Hearted Dragon” rises from the waves, only to advise his grandson Inari, who is in a dire situation. The young dragon seeks to understand humans. The Elder has some very precious things to say to him. Inari listens carefully. An older person will appear in a crucial moment to offer you advice. Do not turn him away. Listen, think without egoism. You’re always free to make the final decision. Σοφία: Ο Γηραιός δράκος Ριούτζιν, άρχοντας της θάλασσας στο μυθιστόρημα «Ινάρι: ο Δράκος με τις Επτά Καρδιές» αναδύεται από τα κύματα μονάχα για να συμβουλέψει τον εγγονό του, τον Ινάρι, που βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ο νεαρός δράκος γυρεύει να κατανοήσει τους ανθρώπους καλύτερα. Ο Γηραιός έχει κάποια πολύτιμα πράγματα να του πει. Ο Ινάρι ακούει προσεκτικά. Ένα γηραιό άτομο θα εμφανιστεί σε καίρια στιγμή για να σου προσφέρει τις συμβουλές του. Μην το αποδιώξεις. Άκου το δίχως εγωισμό. Είσαι πάντα ελεύθερος να πάρεις τη δική σου τελική απόφαση.