Menu Close

Angel Eyes Oracle Deck (part I): “Underworld”

22.00

Angel Eyes Oracle Deck «Underworld» & «Dreamworld»;

Two parts of the same collector’s deck, by Angel Eyes fantasy art. The first 30 cards presented in the “UNDERWORLD” deck are inspired by the dark fantasy novel series “Kato Cosmos” by Lila Kissa. The other 33 cards presented in the “DREAMWORLD” deck are inspired by the whole artistic and literary world of the Greek fantasy author and illustrator. These illustrations took countless hours of painting in traditional and digital way and depict main characters, mythic locations, and scenes of the creator’s novels.

Είναι δυο μέρη της ίδιας τράπουλας, που κυκλοφορεί από την Angel Eyes fantasy art. Οι 30 πρώτες συλλεκτικές κάρτες ερμηνείας είναι εμπνευσμένες από τη σειρά μυθιστορημάτων του Φανταστικού «Κάτω Κόσμος». Οι 33 επόμενες κάρτες είναι εμπνευσμένες από ολόκληρο τον Ονειρόκοσμο που έχει δημιουργήσει η συγγραφέας και εικονογράφος Λίλα Κίσσα-Φραγκομίχαλου. Οι εικονογραφήσεις χρειάστηκαν αμέτρητες ώρες ζωγραφικής και απεικονίζουν κεντρικούς χαρακτήρες, μυθικές τοποθεσίες και σκηνές από τα μυθιστορήματα της δημιουργού.

Can the deck be used as a Tarot deck?

Well, yes! It’s super easy! You shuffle, cut 2 times, make a new pile. Then spread the deck as you like (a mosaic of 9 cards, a cross, a pentacle or whatever your fantasy chooses) and explain the cards following the instructions that follow.

Μπορεί η τράπουλα να χρησιμοποιηθεί σαν Ταρώ;

Πολύ εύκολα! Ανακατεύετε τις κάρτες σας, κόβετε δυο φορές, φτιάχνετε μια καινούργια στοίβα. Έπειτα στρώνετε το deck της αρεσκείας σας (μωσαϊκό 9 καρτών, σταυρό, πεντάκτινο άστρο ή ό,τι άλλο σκεφτείτε) και ερμηνεύετε σύμφωνα με τις παρακάτω εξηγήσεις, συνδυάζοντάς τα νοήματα στις γειτονικές κάρτες. Μπορείτε να ρίξετε τα χαρτιά για τον εαυτό σας ή για τους αγαπημένους σας. Καλή σας διασκέδαση και να θυμάστε· οι κάρτες μπορεί να αποκαλύπτουν κάποια ενδεχόμενα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν προφητεύουν κάποιο απόλυτα προδιαγεγραμμένο μέλλον! Το μέλλον μας το χτίζουμε εμείς οι ίδιοι με την ελεύθερη βούληση και τις επιλογές μας!

«UNDERWORD” (Part 1)

Alaia: The Indestructible and Untamed. Even if she carries a heavy legacy, she doesn’t give up. She mutates, she chooses her own path. Her empathy is her power, not her weakness. Αλάια: η Άφθαρτη και Αδάμαστη αν και έχει βαριά κληρονομιά από την οικογένεια, δεν εγκαταλείπει. Μεταλλάσσεται, επιλέγει το δικό της μονοπάτι. Η ενσυναίσθηση, χαρακτηριστικό της γνώρισμα, είναι εδώ δύναμη κι όχι αδυναμία.

Azrael: The Archangel of death is not a frightening archetype for all people. Symbol of peace that someone conquers after great pain, change, loss, separation, or injustice. He reminds that kindness and love can be antidote for bitterness and hate. Αζραέλ: ο Αρχάγγελος του θανάτου δεν είναι για όλους τρομακτικό αρχέτυπο. Συμβολίζει τη γαλήνη που κατακτά κανείς μετά από μεγάλο πόνο, αλλαγή, απώλεια, χωρισμό ή αδικία. Υπενθυμίζει ότι η καλοσύνη και η αγάπη μπορεί να αποτελέσει αντίδοτο για το δηλητήριο της πικρίας και του μίσους.

Betrayal: The revelation of a case of hypocrisy causes pain to a person. This bondage of pain delays you from achieving your goal or pursue your work. Προδοσία: η αποκάλυψη μιας υποκριτικής κατάστασης προκαλεί πόνο στο άτομο. Τα δεσμά της οδύνης αυτής καθυστερούν την επίτευξη ενός στόχου ή τη συνέχιση ενός έργου.

Cecilia: The card symbolizes the unexpected, the extreme ant chaotic. The need for rapid and radical change can lead to catastrophe, regardless your good intention. Both small and great goals need wisdom and patience. The cause does not justify the means. Σεσίλια: συμβολίζει το απρόβλεπτο, το ακραίο, το χαοτικό. Η ανάγκη για γρήγορες και ριζικές αλλαγές μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή ανεξάρτητα από την καλή πρόθεση. Μικροί και μεγάλοι στόχοι χρειάζονται σύνεση και υπομονή. Ο σκοπός σχεδόν ποτέ δεν αγιάζει τα μέσα.

Circe: The Mother of Day is a Sun goddess. She brings hidden secrets to the light. She reveals passions and virtues of one’s soul. Κίρκη: η Μάνα της Μέρας είναι θεότητα ηλιακή. Φέρνει τα κρυμμένα στο φως. Αποκαλύπτει τα πάθη και τις αρετές της ψυχής.

Colchicon: (or Colchicum) the poisonous flower of ancient city Colchis as a symbol of confronting a dangerous and painful situation. You will get the desirable result, but in a great price. Κολχικό: το δηλητηριώδες λουλούδι της Κολχίδας ως σύμβολο αντιμετώπισης μιας επικίνδυνης και οδυνηρής κατάστασης. Επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά με μεγάλο τίμημα.

Conflict: the confrontation between friends does not last long and leaves no scars. It would be wise not to be hasty to judge another person in a new acquaintance, and learn to listen in a conversation. Fair play leads us into becoming better people. Σύγκρουση: η αναμέτρηση μεταξύ φίλων δεν κρατά πολύ και δεν αφήνει πληγές. Καλό θα ήταν να μη βιάζεται να κρίνει κανείς τον απέναντί του σε μια καινούργια γνωριμία και να μάθει να ακούει τον φίλο του σε μια συζήτηση. Ευγενής άμιλλα που μας οδηγεί στο να γινόμαστε καλύτεροι.

Death: Symbol of great change. The card can mean separation, change of residence or occupation, even loss. But most of the times change is not a bad thing. When a chapter is concluded, a new one is just starting to unfold. Θάνατος: σύμβολο τεράστιας αλλαγής. Μπορεί να σημαίνει χωρισμό, αλλαγή τόπου διαμονής ή επαγγέλματος, απώλεια. Όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι για κακό. Όταν κάτι ολοκληρώνεται, κάτι άλλο μόλις ξεκινά.

Demeter: A symbol of resilience. Cycle of the year, endless succession of life-death-life. Your creativity and vitality are revived no matter how many times someone kills it. Δήμητρα: σύμβολο αντοχής. Κύκλος του έτους, αέναη διαδοχή ζωής-θανάτου-ζωής. Δημιουργικότητα, ζωτικότητα που επανέρχεται όσες φορές κι αν θανατωθεί.

Desire: Equality to the romantic game and pleasure. Πόθος: ισότητα στο ερωτικό παιχνίδι και την απόλαυση.

Despair: an unfathomable injustice causes pain and marks a person with indelible scars. The soul needs therapy or else it will become alienated. Απελπισία: μια αφάνταστη αδικία προκαλεί πόνο κι αφήνει στο άτομο ανεξίτηλα σημάδια. Η ψυχή τότε χρειάζεται θεραπεία για να μην αλλοτριωθεί.

Elysium: mythical location. Symbol of peace, joy and forgetting of suffering. All the underprivileged find justice. A hidden Paradise that belongs to any fair and good person. Ηλύσια Πεδία: μυθική τοποθεσία. Σύμβολο γαλήνης, ευδαιμονίας, λησμονιάς των δεινών. Οι αδικημένοι δικαιώνονται. Κρυμμένος Παράδεισος που ανήκει στον κάθε δίκαιο και καλό άνθρωπο.

Friendship: companionship, mutual respect, equivalence. Friends may not share a common path, but they share important values and views for existence. Acceptance. Death of intolerance. Φιλία: συντροφικότητα, αλληλοσεβασμός, ισοτιμία. Οι φίλοι μπορεί να μη έχουν πάντα κοινή πορεία, όμως μοιράζονται μεταξύ τους σημαντικές αξίες και απόψεις για τη ζωή. Αποδοχή. Θάνατος της μισαλλοδοξίας.

Hades: symbol of the Renegade. Rebellion against conventionality, previous establishment and dogmatism. Free thinking, protection of the weak people, offer of rich feelings and assistance. Άδης: σύμβολο του Αποστάτη. Επανάσταση ενάντια στη συμβατικότητα, το κατεστημένο και τον δογματισμό. Ελεύθερη σκέψη, προστασία του αδύναμου, προσφορά πλούτου συναισθημάτων και βοήθειας.

Hecate: The Triple goddess, Mother of Night, the Great Witch, is the deity who represents witchcraft. The card symbolizes organization, knowledge, boldness and powerful will. Secrets and hidden plans are not necessarily a bad thing. Vision of the future and leadership. Εκάτη: η Τρίμορφη, η Μάνα της Νύχτας, η Μεγάλη Μάγισσα είναι η θεότητα που εκπροσωπεί τη μαγεία. Συμβολίζει την οργάνωση, τη γνώση, την τόλμη και την ισχυρή θέληση. Τα μυστικά και τα κρυμμένα σχέδια δεν είναι απαραίτητα για κακό. Διορατικότητα σχετικά με το μέλλον και ηγετικές ικανότητες.

Hypnos: The Greek word for sleep. Difficult situations lead a person in lethargy. It’s not time for egoism and arrogance. It is not shameful to accept a fellow man’s help. But it is also necessary for the weak person the decision to wake up different, and to live powerfully. Ύπνος: Δύσκολες καταστάσεις ρίχνουν τον άνθρωπο σε λήθαργο. Δεν είναι ώρα για εγωισμό και αλαζονεία. Δεν είναι ντροπή να δεχτεί κανείς τη βοήθεια του συνανθρώπου του. Αλλά είναι επίσης αναγκαία και η απόφασή του να «ξυπνήσει» διαφορετικός και να ζήσει δυναμικά.

Lovers: Love is meant as the death of the ego. Love is losing yourself and uniting in all levels with your partner like a single individual. Symbol of union of contradictory forces. Εραστές: ο έρωτας εδώ νοείται ως ο θάνατος του εγωισμού. Έρωτας είναι να χάνει κανείς τον εαυτό σου και να σμίγει σε όλα τα επίπεδα με τον σύντροφό του σαν αδιαχώριστη μονάδα. Σύμβολο ένωσης αντίρροπων δυνάμεων.

Martha: a symbol of fighting by the side of all unprivileged people. The law in the service of the weak and wronged, acceptance for all things different. The holy cause of sincere help and caring for the fellow man is revealed after a personal trauma. Μάρθα: σύμβολο αγώνα στο πλευρό των κατατρεγμένων. Ο νόμος στην υπηρεσία των αδύναμων κι αδικημένων, αποδοχή του διαφορετικού. Ο ιερός σκοπός της ειλικρινούς αλληλεγγύης και της φροντίδας του συνανθρώπου αποκαλύπτεται μετά από προσωπικό βίωμα.

Medusa: the victim who is punished in the place of the assailant, the greatest injustice. Transformation of the victim into a monster as a result of bitterness. Rise of primeval instincts in a destructive form. In order for the soul to heal and ascend, a person must use his brutal force for the benefit of others. Μέδουσα: το θύμα που τιμωρείται αντί του θύτη, η μέγιστη αδικία. Μεταμόρφωση του ατόμου σε θηρίο από την πικρία του. Ανάδυση αρχέγονων ενστίκτων με την καταστρεπτική τους μορφή. Για να θεραπευτεί και να ανέλθει η ψυχή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την κτηνώδη αυτή δύναμη προς όφελος τρίτων.

Mentors: they come near us in many forms. They can be humans, animals, birds, nature itself surrounding us. Careful observation of one’s surroundings can lead to knowledge. Δάσκαλοι: έρχονται κοντά στο άτομο με όποια μορφή μπορούν. Είναι άνθρωποι, ζώα, πουλιά, η ίδια η φύση που το περιβάλλει. Όταν παρατηρεί κανείς προσεκτικά τους γύρω του, έχει πάντα κάτι να διδαχτεί.

Michael: a symbol of power. Unwavering judge of human deeds. The most loyal General of the Heavenly Host. But, beware! Power can be dangerous without personal judgement and love. Αρχάγγελος Μικαέλ: σύμβολο δύναμης. Άτεγκτος κριτής των ανθρώπινων πράξεων. Ο πιστότερος Ταξιάρχης του νόμου των Ουρανών. Όμως προσοχή! Η δύναμη είναι επικίνδυνη δίχως προσωπική κρίση και αγάπη.

Persephone: growth, great change. The Maiden Persephone, who played in the daffodil meadows -symbol of egoism- is now becoming the Queen of the Underworld, accepting her tremendous responsibilities. In difficult situations you will respond with dynamism and bring light to the darkness with your iron will. Περσεφόνη: ωρίμανση, ανάπτυξη, μεγάλη αλλαγή. Από Κόρη που παίζει στα λιβάδια με τους νάρκισσους -σύμβολο εγωπάθειας- η Περσεφόνη γίνεται Αρχόντισσα του Κάτω Κόσμου με τεράστιες ευθύνες. Σε δύσκολες καταστάσεις απαντά κανείς με δυναμισμό και φωτίζει τα σκοτάδια του με ισχυρή θέληση.

Protection: Even if a person cannot realize it, unseen powers console him in the most painful moments. Having aw a start your own powerful will, the Universe will very soon offer you a second chance. Προστασία: ακόμα κι αν δεν το βλέπει κανείς, στις πιο οδυνηρές στιγμές δυνάμεις τον παρηγορούν. Με αρχή τη δική του ισχυρή θέληση, το Σύμπαν θα του προσφέρει σύντομα μια άλλη ευκαιρία.

Sarpyia: temperament ready for war. Thirst for blood. This card expresses primeval instincts. You can transform all the negative feelings, if you have a cause, like the protection of the people around you, the revelation of a certain Truth and Justice. Σάρπυια: ιδιοσυγκρασία έτοιμη για πόλεμο. Δίψα για αίμα. Εκφράζει αρχέγονα ένστικτά. Όλα αυτά μεταλλάσσονται, αν έχει κανείς έναν σκοπό, όπως την προστασία του συνανθρώπου, την αποκάλυψη μιας αλήθειας και τη δικαιοσύνη.

Stougian: or Stygian -the one born from lake Styx. The human form of someone’s longing, bitterness, and negativity. It’s time to meet your daemons and have a conversation with them. Introspection. Self-critique. Στουγιάν: η ανθρωπόμορφη υπόσταση του καημού, της πικρίας και των αρνητικών συναισθημάτων του ατόμου. Καιρός να συζητήσει κανείς με τους δαίμονές του. Ενδοσκόπηση. Αυτοκριτική.

Styx: mythical location. The card symbolizes the promises of a person, his holy vows that he must honor and not break without a very serious explanation. The hypocrite who only cares for himself will be tortured for his own toxicity. Στύγα: μυθική τοποθεσία. Συμβολίζει τις υποσχέσεις του ατόμου, που σαν όρκους ιερούς θα πρέπει να τιμά και να μην παραβιάζει χωρίς σοβαρή αιτιολογία. Ο υποκριτής άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται παρά μόνο για τον εαυτό του θα βασανιστεί από την ίδια του την τοξικότητα.

Tartarus: mythical location of the Greek Underworld and prison for the fallen Titans. A place of punishment for all those who wronged their fellow men. Tartarus is an esoteric state. A person can and will create his own Hell, according to the attitude of his choice. Τάρταρα: μυθική τοποθεσία και φυλακή των Τιτάνων. Μέρος τιμωρίας όσων έχουν αδικήσει τους συνανθρώπους τους. Τα Τάρταρα είναι μια εσωτερική κατάσταση. Μόνο του το άτομο με τη δική του επιλεγμένη συμπεριφορά δημιουργεί την Κόλασή του.

Uriel: Archangel Uriel is a symbol of mercy and forgiveness. It’s time for reconciliation after sincere regret. Αρχάγγελος Ουριέλ: σύμβολο συγχώρεσης και ελεημοσύνης. Ώρα για γεφύρωση σχέσεων έπειτα από ειλικρινή μεταμέλεια.

Hiro: double nature. Hero and Shadow coexisting in a single being. Instability. Urgent need for inner balance. A great power possessed by you should be redirected in a creative and kind way. Χίρο: διττή φύση. Ήρωας και σκοτάδι μαζί. Αστάθεια Επιτακτική ανάγκη για ισορροπία. Η δύναμη που κατέχει το άτομο πρέπει να διοχετεύεται σε δημιουργικούς και καλούς σκοπούς.

Wadi Rum: the “valley of the Moon” is a real location in Jordan. The card symbolizes change through an esoteric process. The person sheds off his conventionality that restricts him and welcomes the awakening of his instincts -always needed for survival. The passing from the soul’s Underworld, where Mesopotamian goddess Ereshigal (or Ereshkigal) reigns. Ουάντι Ραμ: η «κοιλάδα της Σελήνης» είναι υπαρκτή τοποθεσία στην Ιορδανία. Η κάρτα συμβολίζει την αλλαγή μέσω εσωτερικής διαδικασίας. Το άτομο εκδύεται τις συμβατικότητες που το περιορίζουν και καλωσορίζει την αφύπνιση των ενστίκτων του. Το πέρασμα από τον Κάτω Κόσμο της Ψυχής, όπου βασιλεύει η Ερεσιγκάλ.