Μενού Κλείσιμο

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο angeleyes.gr που παρέχεται από την επιχείρηση «Angel Eyes fantasy art, Ευαγγελία Κίσσα, Παραγωγή πρωτότυπων έργων συγγραφέα και ζωγράφου», η οποία εδρεύει στην οδό Δημάρχου Καλβοκορέση 114 στη Χίο (εφεξής «Angel Eyes fantasy art»), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα ειδοποίηση. Με την πρόσβαση και χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων, καθώς και ενδεχόμενων τροποποιήσεων αυτών.

1. Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, γραφικών, κειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, εικόνων και κάθε διακριτικού σημείου και πνευματικού έργου του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Angel Eyes fantasy art και της συγγραφέως-εικονογράφου Ευαγγελίας Κίσσα, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Τα προσφερόμενα προς πώληση βιβλία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των εκδοτικών οίκων που αναφέρονται σ’ αυτά ως δικαιούχοι των σχετικών δικαιωμάτων.

2. Αναπαραγωγή του περιεχομένου

Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Angel Eyes fantasy art, η με οποιονδήποτε τρόπο, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, διανομή, διάθεση, μετάδοση, χρήση και εν γένει εκμετάλλευση, του συνόλου ή μέρους, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

3. Επίσκεψη και χρήση του δικτυακού τόπου

Κάθε χρήστης/χρήστρια έχει την δυνατότητα ελεύθερα να επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο. Ο/Η επισκέπτης/επισκέπτρια – χρήστης/χρήστρια δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη, και όχι με σκοπό να παραβιάσει αυτές τις διατάξεις.  Ο/Η επισκέπτης/επισκέπτρια – χρήστης/χρήστρια ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στην Angel Eyes fantasy art ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από αθέμιτη ή/και κακή χρήση των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και από την εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση, μέσω αυτού, οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, λογισμικού ή αρχείου. Σε περίπτωση που ο/η επισκέπτης/επισκέπτρια – χρήστης/χρήστρια δεν συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται ή/ και χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο/η χρήστης/χρήστρια συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για:
1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Angel Eyes fantasy art ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, 
2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π., 
3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 
4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, 
5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 
6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 
7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 
8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. 

4. Δικαίωμα Τροποποίησης

Η Angel Eyes fantasy art διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταβάλει, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τις προσφερόμενες στον δικτυακό τόπο υπηρεσίες και πληροφορίες, καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης.

5. Δήλωση Αποποίησης – Περιορισμός Ευθύνης

Η Angel Eyes fantasy art δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον δικτυακό τόπο αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία της, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η Angel Eyes fantasy art δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον/στην επισκέπτη/επισκέπτρια – χρήστη/χρήστρια από την πρόσβαση και την χρήση του περιεχομένου και των προσφερόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Επίσης, δεν ευθύνεται για τον τυχόν ανακαθορισμό της τιμής διάθεσης των προσφερόμενων βιβλίων από την πλευρά των εκδοτών τους.  Επιπλέον, επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή γραφικά  ή αριθμητικά λάθη στις τιμές ή σε άλλα στοιχεία των προϊόντων, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

Η Angel Eyes fantasy art συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/94 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η Angel Eyes fantasy art στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. 

Η Angel Eyes fantasy art ουδεμία ευθύνη έχει από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Αν και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης. 

Η Angel Eyes fantasy art λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόσφορη λειτουργία του δικτυακού τόπου, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του δικτυακού τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα, ούτε ότι ο δικτυακός τόπος ή/και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων συνδέεται αυτός με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/χρηστών, θα παρέχονται χωρίς ζημιογόνες εφαρμογές οι οποίες εγκαταστάθηκαν εν αγνοία της.

Η Angel Eyes fantasy art δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή εκτός του πεδίου ελέγχου του (όπως ενδεικτικά, αδυναμία παροχής/ βλάβες του δικτύου, καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ).

6. Σύνδεσμοι παραπομπής (links) με άλλους δικτυακούς τόπους

Ο δικτυακός τόπος δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής (links, hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους επί των οποίων η Angel Eyes fantasy art δεν φέρει οποιονδήποτε έλεγχο και δεν συνδέεται κατ’ οποιονδήποτε τρόπο. Η Angel Eyes fantasy art  δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ασφάλεια, την νομιμότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων ή/και σελίδων στους οποίους δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων. Για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από τη χρήση και πρόσβασή του στους προαναφερθέντες δικτυακούς τόπους ή σελίδες αυτών, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή διαχειρίζονται τους δικτυακούς τόπους.

 7. Υποβολή προσωπικών στοιχείων

Ο/Η χρήστης/χρήστρια που εγγράφεται στην ιστοσελίδα υποχρεούται να καταχωρεί προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι πλήρη και αληθή. Κατά την εγγραφή ο/η χρήστης/χρήστρια καλείται να υποβάλει τα στοιχεία: α) Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου / Επωνυμία Νομικού Προσώπου, β) Διεύθυνση / Έδρα, γ) Ταχυδρομικό Κώδικα, δ) Αριθμό Τηλεφώνου, ε) Ε-mail. Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει να υποβάλει επάγγελμα, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Η Angel Eyes fantasy art διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής λογαριασμού χρήστη εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσε είναι αναληθή, ή δεν έχει συνδεθεί στον λογαριασμό του τους τελευταίους 12 μήνες, ή δεν έχει ποτέ προχωρήσει σε συναλλαγή, ή χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του καταχρηστικά ή επιδιώκει να αλλοιώσει την ιστοσελίδα και την φυσιογνωμία της. Επίσης, εάν ο/η χρήστης/χρήστρια χορηγήσει ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσει να λάβει τη θέση κάποιου άλλου προσώπου όταν στέλνει πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες καθώς και η IP address  θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε νόμιμης έρευνας.

8. Επεξεργασία & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο/Η χρήστης/χρήστρια αποδέχεται και συμφωνεί ότι για τη σύναψη σύμβασης πώλησης με την Angel Eyes fantasy art μέσω του δικτυακού τόπου υποχρεούται να εισαγάγει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τους σκοπούς της σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων πώλησης. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώσει στην Angel Eyes fantasy art αληθή διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αποστολής προϊόντων, ενώ αναγνωρίζει ότι κάθε ψευδής δήλωση καθιστά ανέφικτη την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης, με επιφύλαξη της Angel Eyes fantasy art για αναζήτηση αποζημίωσης εκ μέρους του χρήστη / της χρήστριας για κάθε ζημία που ενδεχομένως υποστεί από την υπαίτια αυτή συμπεριφορά του.

Ο/Η χρήστης/χρήστρια είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/-η για τη φύλαξη του κωδικού εισόδου στο προφίλ χρήστη που θα δημιουργήσει. Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και ο/η χρήστης/χρήστρια αναγνωρίζει ότι η Angel Eyes fantasy art δεν δύναται να επέμβει στη διαδικασία ταυτοποίησης εισόδου στο Κατάστημα, ούτε δύναται να γνωρίζει το συνθηματικό – κωδικό χρήστη που έχει επιλέξει.

Η Angel Eyes fantasy art έχει στην κατοχή της τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο/η χρήστης/χρήστρια στο προφίλ του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας – αποστολής προϊόντων, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνα) και καθίσταται ως εκ τούτου Yπεύθυνος Eπεξεργασίας με την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ). Κάθε χρήση η επεξεργασία των δεδομένων αυτών και όλων των δεδομένων που αφορούν στους Αγοραστές και το ηλεκτρονικό τους ίχνος στο Κατάστημα, στην οποία προβαίνει η Πωλήτρια, γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με όσα ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Ο/Η χρήστης/χρήστρια – Υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί, οποτεδήποτε, να ασκήσεi τα δικαιώματα που προβλέπονται στον ως άνω Κανονισμό και ιδίως στα άρθρα 12 έως 23 αυτού και ειδικότερα:
α) το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα του που επεξεργάζεται η Angel Eyes fantasy art,
β) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων,
γ) το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής μέρους ή του συνόλου των προσωπικών του δεδομένων, και
δ) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Σημειωτέον ότι η άσκηση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιώματα δύναται να μην επιτρέψει την σύναψη ή την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης με την Angel Eyes fantasy art. Τα ως άνω δεδομένα η Angel Eyes fantasy art θα επεξεργάζεται κυρίως μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτέλεση της σύμβασης και περαιτέρω θα διατηρούνται κάποιες βασικές πληροφορίες που αποδεικνύουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας εκ μέρους της Angel Eyes fantasy art.

Ο/Η χρήστης/χρήστρια έχει τον μοναδικό και απόλυτο έλεγχο των πληροφοριών αυτών και μπορεί ανά πάσα στιγμή να τις τροποποιεί ή διαγράφει από το λογαριασμό του – κατόπιν επικοινωνίας όπου απαιτείται – χωρίς τη συγκατάθεση ή τη συναίνεση της Angel Eyes fantasy art. Ελάχιστες πληροφορίες-δεδομένα ταυτοποίησης για την εκτέλεση μίας παραγγελίας θα ζητούνται πάντα από το λογισμικό του Καταστήματος, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό.

Εφόσον ο/η χρήστης/χρήστρια επιθυμεί να διαγραφούν όλα τα δεδομένα που τον αφορούν, μπορεί να επικοινωνήσει με την Angel Eyes fantasy art δια μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και να εξασκήσει το δικαίωμά του στη «λήθη»(right of oblivion) σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό ίχνος του λογαριασμού του και των δεδομένων που παρήγαγε με την εγγραφή του και την αλληλεπίδρασή του με το Κατάστημα που φυλάσσονται στους διακομιστές της Angel Eyes fantasy art. Η τελευταία θα διαγράψει εντός 7 ημερών όλα αυτά τα δεδομένα και θα ακυρώσει το λογαριασμό του Χρήστη. Ο Χρήστης ανά πάσα στιγμή δικαιούται να εγγραφεί εκ νέου με νέο λογαριασμό.

Για την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος και εν γένει της προβολής αντιρρήσεων στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ο/η χρήστης/χρήστρια μπορεί να επικοινωνήσει με την Angel Eyes fantasy art και το εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, τις ημέρες από Δευτέρα ως Σάββατο και ώρες 09.00-14.00 στο τηλέφωνο 2271030206, ή να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση info@angeleyes.gr. με θέμα «Προβολή Αντιρρήσεων Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων – ΓΚΠΔ». Αν παρ’ όλ’ αυτά εξακολουθεί να θεωρεί ότι πραγματοποιήθηκε μη σύννομη χρήση των δεδομένων του/της, έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Με σκοπό την ενημέρωση για τα προϊόντα που διαθέτει μέσα από το Κατάστημα, η Angel Eyes fantasy art δικαιούται να αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των χρηστών/χρηστριών ενημερωτικά – διαφημιστικά δελτία, εφόσον αυτοί/αυτές επέλεξαν σχετικά και χορήγησαν ρητή ηλεκτρονική συναίνεση προς τούτο (opt-in). Επίσης, παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται οποτεδήποτε κάθε χρήστης/χρήστρια (opt-out / unsubscribe), με εύκολο τρόπο και χωρίς καμία χρέωση μέσα από την οθόνη καρτέλας / λογαριασμού του (το προφίλ του), αλλά και μέσα από κάθε σχετικό μήνυμα, σε περίπτωση που ο/η χρήστης/χρήστρια αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση από τις ρυθμίσεις του προφίλ – λογαριασμού του.

Η Angel Eyes fantasy art θα προβαίνει σε διαρκή ενημέρωση του/της χρήστη/χρήστριας για την άσκηση των δικαιωμάτων του ως Yποκειμένου των δεδομένων. Τα ανωτέρω δικαιώματα και η άσκησή τους τελούν υπό περιορισμούς στο βαθμό που έρχονται σε σύγκρουση, είτε κατ’ αρχήν είτε λόγω του τρόπου άσκησής τους από τον/την χρήστη/χρήστρια, με την κείμενη νομοθεσία και άλλες εφαρμοζόμενες διατάξεις (π.χ. διατήρηση δεδομένων συναλλαγών χρήστη/χρηστριας για λόγους φορολογικής – οικονομικής διαφάνειας της Angel Eyes fantasy art, διατήρηση για απόδειξη της συγκατάθεσης κλπ).

Ο/Η χρήστης/χρήστρια συμφωνεί και αποδέχεται ότι η Angel Eyes fantasy art ενδέχεται να συλλέγει στατιστικά μη προσωπικά στοιχεία που αφορούν στο ποια προϊόντα αγοράζει ή φυλλομετρά συχνότερα και πόσες φορές επισκέπτεται το Κατάστημα ή διαμοιράζεται σε κοινωνικά δίκτυα τους υπερσυνδέσμους προϊόντων του Καταστήματος.  Επίσης, αποδέχεται και γνωρίζει ότι το Κατάστημα για την πλήρη λειτουργικότητα του λογαριασμού -προφίλ πελάτου, για την πραγματοποίηση – σύναψη συμβάσεων πώλησης και εν γένει τη λειτουργία της ιστοσελίδας και ελλείψει άλλου μέσου ηπιότερου ή διαφορετικής τεχνολογίας, αποθηκεύει προσωρινά στην προσωρινή μνήμη (cache) που συνεργάζεται με το λογισμικό πλοήγησης – φυλλομέτρησης που χρησιμοποιεί, αρχεία κειμένου (cookies) τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμα δεδομένα που αφορούν στην πλοήγηση – φυλλομέτρηση της ιστοσελίδας, ή στη λειτουργία του λογισμικού του Καταστήματος και αλληλεπιδρούν με το λογισμικό σε κάθε επίσκεψη του/της χρήστη/χρήστριας. Επιπλέον, αποδέχεται την εγκατάσταση των αρχείων αυτών στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής – υπολογιστή που χρησιμοποιεί για να πλοηγείται στο Κατάστημα, ενώ παράλληλα γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει, σε περίπτωση που επιθυμεί τον αποκλεισμό της αποθήκευσης των αρχείων αυτών στο σύστημά του/της, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αναλόγως του λογισμικού φυλλομέτρησης – περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί να επιτύχει μέσω ρυθμίσεων το επιθυμητό αποτέλεσμα – επίπεδο προστασίας. Στην περίπτωση αυτή, γνωρίζει και αποδέχεται ότι λόγω εφαρμογής του περιορισμού αυτού πιθανά να μην δύναται να συνάπτει συμβάσεις πώλησης δια του Καταστήματος με την Angel Eyes fantasy art, μέχρι την άρση του αποκλεισμού αποθήκευσης των cookies.

Η Angel Eyes fantasy art συμμορφούμενη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) θα προβαίνει στις απαιτούμενες επικαιροποιήσεις της πολιτικής αυτής με σκοπό τη βέλτιστη προσαρμογή στο νέο κανονιστικό πλαίσιο και τις τροποποιήσεις ή ερμηνευτικές εγκυκλίους.

Ο/Η χρήστης/χρήστρια  – Υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να υποβάλλει ερωτήματα και παράπονα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Πωλήτρια, στην εποπτική εθνική Αρχή ήτοι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

9.Διαβίβαση δεδομένων σε εταιρείες ταχυμεταφορών (courier)

Η Angel Eyes fantasy art για την εκτέλεση – παράδοση της παραγγελίας του/της χρήστη/χρήστριας, διαβιβάζει υποχρεωτικά σε τρίτο πρόσωπο τα ελάχιστα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα του/της. Τα δεδομένα αυτά που διαβιβάζονται σε τρίτο πρόσωπο (μεταφορέα αδειοδοτημένο από την ΕΕΤΤ) είναι το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας του/της παραλήπτη/παραλήπτριας, αποκλειστικά για το σκοπό της εκτέλεσης της μεταφοράς και παράδοσης της παραγγελίας. Η Angel Eyes fantasy art συνεργάζεται, όπως γνωστοποιεί μέσω των όρων αποστολής, με εξωτερικό τρίτο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών και συνεπώς η διαβίβαση των παραπάνω δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας και δεν μπορεί να αποκλειστεί, αν ο/η χρήστης/χρήστρια επιθυμεί να λάβει τα προϊόντα που έχει παραγγείλει και αγοράσει στο χώρο του/της. Σε περίπτωση που ο/η χρήστης/χρήστρια δεν επιθυμεί να γίνει διαβίβαση των ελάχιστων αυτών δεδομένων του/της σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών μεταφορών, τότε οφείλει να προσέλθει στην έδρα της Angel Eyes fantasy art για να παραλάβει την παραγγελία του/της.

10. Αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) κατόπιν συναίνεσης

Κατά την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα ο/η χρήστης/χρήστρια καλείται να καταχωρίσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν η Angel Eyes fantasy art μπορεί να αποστέλλει ενημερωτικά δελτία (newsletter), πέρα από μηνύματα για την εξέλιξη της παραγγελίας ή τη διαχείριση του λογαριασμού (πχ απώλεια κωδικών εισόδου). Τα newsletters αποστέλλονται μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος που έχουν συναινέσει ειδικά προς τούτο, είτε κατά την εγγραφή, είτε από την καρτέλα διαχείρισης προφίλ χρήστη.

Η Angel Eyes fantasy art δικαιούται να αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των χρηστών newsletters, εφόσον αυτοί επέλεξαν σχετικά και χορήγησαν ρητή ηλεκτρονική συναίνεση προς τούτο (opt-in). Επίσης, παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται οποτεδήποτε κάθε χρήστης/χρήστρια (opt-out / unsubscribe), με εύκολο τρόπο και χωρίς καμία χρέωση μέσα από την οθόνη καρτέλας / λογαριασμού (το προφίλ του/της), αλλά και μέσα από κάθε σχετικό μήνυμα, σε περίπτωση που ο/η χρήστης/χρήστρια αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση από τις ρυθμίσεις του προφίλ του/της.

Σε κάθε περίπτωση ως προς την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/χρηστριών και τα δικαιώματα αυτών κατά τον ΓΚΠΔ σε σχέση με το ενημερωτικό δελτίο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (newsletter), ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 8.

11. Όροι πώλησης

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου διέπονται από τους ειδικούς όρους πώλησης, όπως αναφέρονται στις σχετικές σελίδες, οι οποίοι και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων χρήσης, καθώς και από τις διατάξεις της ελληνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας για τις πωλήσεις από απόσταση. Διευκρινίζεται ότι ο/η χρήστης/χρήστρια έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας. Για την υπαναχώρηση απαιτείται email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας της Angel Eyes fantasy art info@angeleyes.gr ή μήνυμα από την ‘’Επικοινωνία’’ στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Ελαττωματικά και κακέκτυπα βιβλία / προϊόντα, αντικαθίστανται με έξοδα της Angel Eyes fantasy art, εφόσον υπάρξει σχετική γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό μήνυμα ή άλλο τρόπο επικοινωνίας.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Χίου (Ελλάδα).

13. Επικοινωνία

Σε περίπτωση που ο/η επισκέπτης/επισκέπτρια – χρήστης/χρήστρια έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου παρακαλείται να επικοινωνήσει με την Angel Eyes fantasy art.

14. Τελευταία Ενημέρωση

Οι όροι χρήσης ενδέχεται να τροποποιούνται όταν αυτό είναι αναγκαίο. Η τελευταία επικαιροποίηση πραγματοποιήθηκε στις 26/1/2020. Παρακαλούνται οι χρήστες/χρήστριες της ιστοσελίδας να ανατρέχουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε αυτούς, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν προσαρμογές σε νέες διατάξεις της νομοθεσίας και διαφοροποιήσεις.